Menu Luk

Psykoterapeut uddannelsen

Obs Der optages ikke flere på uddannelsen

Del 1 – 2 og 3

Den 4 årige psykoterapeut uddannelse er delt op i 3 dele med i alt 21 moduler af 4 – 5 dage. + 1 trænings- og læsegrupper weekend mellem modulerne og derudover går de studerende i egenterapi ca. 2 timer om mdr.

Uddannelsessystemet.
Uddannelserne starter med Basis og et 2 årigt grundforløb i Individuel Terapi
Modul 1 – 3     Basis
Modul 4 – 10    Grunduddannelsen

Herefter fortsættes med Individual-  og par terapeutisk linie ( I – T ):
Modul 11 – 14   Dette år er et kognitivt forløb med afsluttende skriftlig opgave.
Modul 15 arbejders der med parterapi
Modul 16 – 21   I T afsluttes på modul 21 med skriftlig og mundtlig eksamen med ekstern censor.

Del 1 af 3

Basis er første del af psykoterapeut uddannelsen. Dog kan det også tages udelukkende som et kursus i personlig udvikling.

Basis henvender sig til dig, der ønsker at lære nogle metoder, der kan give dig mulighed for at leve et spændende og indholdsrigt liv, og bruge de muligheder du har med sig fra fødslen.

Basis er dels et personligt udviklingskursus og dels et pædagogisk redskab til faglig udvikling af forskellige faggrupper.
Dit kendskab til dig selv, måden du indgår i relationer, valg af forholdemåder og din evne til at tage personligt og fagligt lederskab bliver synlige for dig. Og dermed får du mulighed for at foretage valg som giver dig positiv udvikling på alle områder.

De 3 moduler i overskrifter:

  1. Introjektioner
  2. Projektioner – målsætning
  3. Målsætning – Carl Rogers terapi

Læs mere her ……

Del 2 af 3
Grunduddannelsen.

Del 2 er grunduddannelsen på den ialt 4 årige terapeut uddannelse.

Grunduddannelsen er bygget op på den måde, at der fordelt på knap 1 ½ år er 7 moduler – 6 x 4 dage og 1 x 5 dage alle fra kl 9-17

Formålet med grunduddannelsen er at give den studerende værktøj og personlig kompetence til at styre individuelle terapeutiske forløb i en objektrelations-orienteret, jeg-styrkende terapeutisk situation.
På grunduddannelsen bliver der brugt forskellige undervisnings former herunder teoretiske oplæg – gruppearbejde – praktiske demonstrationer – videofilm – supervision af faglige og personlige temaer i forbindelse med de arbejdsformer de studerende øver sig ud fra.

Arbejds formerne består i at de studerende øver sig i at lave terapi i små grupper med hinanden som klienter – terapeuter – observatører, aktiviteter der foregår minimum 120 gange i løbet at de 2 år.
Derudover laver de studerende under opsyn og supervision terapi på nogle udefra kommende klienter, der bliver interviewet bagefter og informationerne bliver brugt direkte i det efterfølgende personlige og faglige arbejde som hver enkelt deltager udsættes for i samspil med den leder der laver kurset. Hvert enkelt studerende bliver bedømt fagligt og personligt – dvs. evalueret hver gang vedkommende deltager på et modul.

Den studerende kan kun gøre sig færdig ved at deltage på alle modulerne i fuldt omfang. Hvis der mangler noget kan vedkommende ikke få sit bevis før det forsømte er indhentet.

De studerende skal skrive en opgave i slutningen af de 2 år. Opgaven skal afleveres og indeholde vedkommendes beskrivelse at hvad terapi er, hvordan vedkommende udøver det, hvad en klient kan forvente af terapi. Ligeledes skal den studerende redegøre for sin etik.
Den skriftlige opgave sammenholdt med en mundtlig eksamen udgør kriteriet for bedømmelse af om grunduddannelsen er bestået eller ikke bestået (intern bedømmelse) og om den studerende derved kan gå videre på de efterfølgende 2 år som leder til færdiggørelse af I T , psykoterapeut uddannelsen.

De ialt 7 moduler i overskrifter:

4. Introduktion – Carl Rogers. – Det psykiske forsvar – fysiologi – neurofysiologi – psykosomatik
5. Angst – Den terapeutiske situation – diagnoser
6. Jeg´ets udvikling – symbiose – individuation – integration – syntese
7. Selv-destruktivitet – følelser – behov – handlinger
8. De dybe indre konflikter – det tidlige mor-barn forhold – omsorgssvigt
9. Den terapeutiske situation – det terapeutiske forløb – den menneskelige  udvikling
10. Tro og religion i det terapeutiske felt – den ydre verden og den indre virkelighed –    kærlighedens psykologi – afviklingen af den terapeutiske  relation. Der afvikles en eksamen på dette modul med intern censor.

I-T uddannelsen. De sidste 2 år:
I-T uddannelsen (Individuel – og par Terapeut) er en faglig, praktisk og teoretisk uddannelse, hvor den studerende har klienter i forløb med sideløbende teoretisk og praktisk undervisning, træning og supervision. Der vil blive arbejdet personligt i det omfang, det skønnes nødvendigt og den studerende følger selv et terapeutisk individuelt forløb.
Den studerende fuldfører efter denne del uddannelsen til eksamineret individuel – og par terapeut.psykoterapeut og kan optages i en brancheforening.

De personlige kompetencer der er opnået består i at kunne bevæge sig i sit indre og forstå og være sammen med sig selv udfra alle de perspektiver og begreber den individuelle terapeutiske setting lægger op til.
De faglige kompetencer består i at kunne lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset den enkelte klient. Eksempelvis jeg-støttende, kognitiv terapeutisk forløb for jeg-svage personer, eller et psykodynamisk og analytisk interventions forløb i forhold til personer med en neurotisk eller karakterneurotisk personligheds struktur, eller henvise til psykiater i fht. personer med somatiske symptomer, eller psykotiske symptomer, til nærmere afklaring.

I-T uddannelsen afsluttes med en eksamen med ekstern censurering, hvor de studerende udarbejder en hovedopgave med både teoretisk samt praktisk beskrivelse af temaer i terapeutiske forløb de har lavet. Derudover laver den studerende et eksamens oplæg og forløb som udføres i praksis i gruppen af medstuderende. Herunder har terapeuten gennem skriftlige og mundtlige eksaminer dokumenteret teoretisk indsigt og faglige kompetencer.

Overskrifterne på de 11 moduler på I-T er:

11. modul: Kognitiv terapi – kognitive behandlingsformer – situationsterapi – adfærdsterapi – Assesment metoder – det indledende interview

12. modul: Behandling af panik og angst – behandling af depression – diagnostiske overvejelser – supervision af terapiforløb

13. modul: Kognitiv behandling af misbrug – psyko diagnostik -dobbeltdiagnoser – borderline

14. modul: Kognitiv terapi og personlighedsforstyrrelser – miljøterapi – sansetræning -kognitiv træning – psykoedukation – psykoterapiens begrænsninger – psykofarmakoligi  – udarbejde behandlingsplan – skrive opgave

15. modul:  Parterapi. Den studerende opfordres til at hans/hendes partner deltager i dette modul.

16. modul: Ego-id-superego — jeg funktioner i psykoanalytisk teori – jeg-funktioner hos normale, neurotiske og skizofrene.

17. modul: Regulering og kontrol af drifter, affekter og impulser objektrelationer – tankeprocesser

18. modul: Adaptiv regression i jeg´ets tjeneste – forsvarsmekanismer – stimulusbarriere

19. modul: Autonom fungeren – syntetisk integrativ fungeren – at mestre og være kompetent -forholdet mellem jeg-funktionerne

20. modul: Samling og træning ift jeg-funktioner. Eksamensundervisning.

21. modul: Eksamen og uddannelsens afslutning